INFORMACJA O ZMIANACH W DOKUMENTACJI ABONENCKIEJ

Aktualności » INFORMACJA O ZMIANACH W DOKUMENTACJI ABONENCKIEJ


INFORMACJA O ZMIANACH W DOKUMENTACJI ABONENCKIEJSzanowni Abonenci,

w związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823), spółka CENTRUM TELEWIZJI KABLOWEJ JIM-SAT Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400) przy ul. Kazimierza Wielkiego 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000040378, NIP 5990300748, kapitał zakładowy 387 000 zł wpłacony w całości, zwana dalej „Operatorem” zmienia w trybie art. 60a ust. 3a ustawy Prawo telekomunikacyjne stosowaną dokumentację abonencką.

Zmiany dotyczą Abonentów, którzy zawarli Umowy przed 10 grudnia 2016 r. i wchodzą w życie
w stosunku do tych Abonentów z dniem 10 stycznia 2017 roku.

Zgodnie z artykułem 60a ustawy Prawo Telekomunikacyjne w związku z wprowadzeniem powyższych zmian Abonentom określonym w akapicie powyżej przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy.
Z prawa można skorzystać do dnia wejścia zmian w życie.
W przypadku wypowiedzenia Umowy zawartej na Warunkach Promocyjnych w trakcie Okresu Zobowiązania Operatora będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulgi udzielonej w związku z zawarciem przez Abonenta Umowy na Warunkach Promocyjnych.

Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz zmian dla Państwa dokumentacji, obowiązujących od 10 stycznia 2017 r.


  1. Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez CENTRUM TELEWIZJI KABLOWEJ JIM-SAT Sp. z o.o.

  1. § 13 Punkt 17 Regulaminu otrzymuje nowe brzmienie:


Odpowiedź reklamacyjna jest ostatecznym rozstrzygnięciem w sprawie i wyczerpuje drogę wewnętrznego postępowania reklamacyjnego. Dalsze spory cywilnoprawne pomiędzy Abonentem a Operatorem mogą być skierowane:

  1. do Prezesa UKE, jako do podmiotu uprawnionego do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich lub

  2. do stałego sądu polubownego przy Prezesie UKE.

Zasady i tryb postępowania w ramach pozasądowego rozwiązywania sporów oraz postepowania przed stałym polubownym sądzie przy Prezesie UKE określa ustawa prawo telekomunikacyjne (art. 109 i 110), ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz akty wykonawcze do tych ustaw. Strona internetowa Prezesa UKE, jako podmiotu uprawnionego do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów, znajduje się pod adresem www.uke.gov.pl


  1. Do § 13 Regulaminu dodaje się punkt 18 o treści:


W przypadku gdy w następstwie złożonej reklamacji spór nie został rozwiązany, Operator przekazuje Abonamentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze, zgodzie albo odmowie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przed Prezesem UKE.