INFORMACJA O ZMIANACH W DOKUMENTACJI ABONENCKIEJ

Aktualności »  INFORMACJA O ZMIANACH W DOKUMENTACJI ABONENCKIEJ

cid:image001.png@01D24B1B.84E1B3B0

INFORMACJA O ZMIANACH W DOKUMENTACJI ABONENCKIEJ


Szanowni Abonenci,

w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, spółka CENTRUM TELEWIZJI KABLOWEJ JIM-SAT Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400) przy ul. Kazimierza Wielkiego 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000040378, NIP 5990300748, kapitał zakładowy 387 000 zł wpłacony w całości, zwana dalej „Operatorem” zmienia w trybie art. 60a ust 3a ustawy Prawo telekomunikacyjne stosowaną dokumentację abonencką.:Prędkość Deklarowana – mierzona przy bezpośrednim połączeniu kablowym Terminala z Urządzeniem dostępowym prędkość pobierania lub prędkość wysyłania danych, przedstawiana przez Operatora w Cenniku, reklamach i różnego rodzaju materiałach marketingowych. Prędkość Deklarowana jest równa Prędkości Maksymalnej.

Prędkość Maksymalna – mierzona przy bezpośrednim połączeniu kablowym Terminala z Urządzeniem dostępowym, najwyższa prędkość pobierania lub prędkość wysyłania danych, określona dla poszczególnych Pakietów / Ofert Usługi w Umowie, w Potwierdzeniu Zmiany Warunków Umowy, na Stronie WWW, Biurach Obsługi Klienta. Uzyskanie Prędkości Maksymalnej przez Abonenta jest możliwe przynajmniej raz na dobę, w sprzyjających warunkach, w szczególności przy braku lub znacznym ograniczeniu ruchu internetowego pochodzącego od innych użytkowników, wykorzystujących współdzielone zasoby sieciowe.

Prędkość Minimalna – mierzona przy bezpośrednim połączeniu kablowym Terminala z Urządzeniem dostępowym, najniższa prędkość pobierania lub prędkość wysyłania danych, określona dla poszczególnych Pakietów / Ofert Usługi w Umowie, w Potwierdzeniu Zmiany Warunków Umowy, na Stronie WWW, Biurach Obsługi Klienta, którą Operator zobowiązuje się zapewnić Abonentowi w każdym momencie świadczenia Usługi. Prędkość Minimalna stanowi dla wszystkich Pakietów Usługi Internetu wartość nie mniejszą niż 50% Prędkości Maksymalnej.

Prędkość Zwykle Dostępna – mierzona przy bezpośrednim połączeniu kablowym Terminala z Urządzeniem dostępowym prędkość pobierania lub prędkość wysyłania danych, określona dla poszczególnych Pakietów / Ofert Usługi w Umowie, w Potwierdzeniu Zmiany Warunków Umowy, na Stronie WWW, Biurach Obsługi Klienta. Prędkość Zwykle Dostępna stanowi dla wszystkich Pakietów Usługi Internetu wartość nie mniejszą niż 75% Prędkości Maksymalnej. Uzyskanie Prędkości Zwykle Dostępnej przez Abonenta jest możliwe co najmniej przez 80% trwania doby (godziny od 00:00 do 23:59).