INFORMACJA O ZMIANACH W DOKUMENTACJI ABONENCKIEJ

Aktualności »  INFORMACJA O ZMIANACH W DOKUMENTACJI ABONENCKIEJ

cid:image001.png@01D24B1B.84E1B3B0

 

 INFORMACJA O ZMIANACH W DOKUMENTACJI ABONENCKIEJ

 


 

Szanowni Abonenci,

 

w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, spółka CENTRUM TELEWIZJI KABLOWEJ JIM-SAT Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400) przy ul. Kazimierza Wielkiego 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000040378, NIP 5990300748, kapitał zakładowy 387 000 zł wpłacony w całości, zwana dalej „Operatorem” zmienia w trybie art. 60a ust 3a ustawy Prawo telekomunikacyjne stosowaną dokumentację abonencką.

 

Zmiany w dokumentacji, zgodnie z Rozporządzeniem, mają na celu głównie:

·         ustanowienie wspólnych zasad mających na celu zagwarantowanie równego i niedyskryminacyjnego traktowania transmisji danych w ramach świadczenia usług dostępu do internetu oraz związanych z tym praw użytkowników końcowych,

·         ochronę użytkowników końcowych,

·         równocześnie zagwarantowanie nieprzerwanego funkcjonowania ekosystemu internetowego stanowiącego siłę napędową innowacji,

·         zasadą neutralności technologicznej, to znaczy nie narzucają ani nie faworyzują wykorzystywania określonego rodzaju technologii.

 

Zmiany dotyczą Abonentów, którzy zawarli przed 1 grudnia 2016 r. Umowy na świadczenie Usługi Internetu i wchodzą w życie w stosunku do tych Abonentów z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Zgodnie z artykułem 60a ustawy Prawo Telekomunikacyjne w związku z wprowadzeniem powyższych zmian Abonentom określonym w akapicie powyżej przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy.
Z prawa można skorzystać do dnia wejścia zmian w życie. W przypadku wypowiedzenia Umowy zawartej na Warunkach Promocyjnych w trakcie Okresu Zobowiązania Operatorowi będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulgi udzielonej w związku z zawarciem przez Abonenta Umowy na Warunkach Promocyjnych.

 

Poniżej przedstawiamy Państwu wykazy zmian dla Państwa dokumentacji, obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez CENTRUM TELEWIZJI KABLOWEJ JIM-SAT Sp. z o.o.

 

I.                   W części 2 Regulaminu Szczegółowego dodaje się następujące definicje:

 

Prędkość Deklarowana – mierzona przy bezpośrednim połączeniu kablowym Terminala z Urządzeniem dostępowym prędkość pobierania lub prędkość wysyłania danych, przedstawiana przez Operatora w Cenniku, reklamach i różnego rodzaju materiałach marketingowych. Prędkość Deklarowana jest równa Prędkości Maksymalnej.

 

Prędkość Maksymalna – mierzona przy bezpośrednim połączeniu kablowym Terminala z Urządzeniem dostępowym, najwyższa prędkość pobierania lub prędkość wysyłania danych, określona dla poszczególnych Pakietów / Ofert Usługi w Umowie, w Potwierdzeniu Zmiany Warunków Umowy, na Stronie WWW, Biurach Obsługi Klienta. Uzyskanie Prędkości Maksymalnej przez Abonenta jest możliwe przynajmniej raz na dobę, w sprzyjających warunkach, w szczególności przy braku lub znacznym ograniczeniu ruchu internetowego pochodzącego od innych użytkowników, wykorzystujących współdzielone zasoby sieciowe.

 

Prędkość Minimalna – mierzona przy bezpośrednim połączeniu kablowym Terminala z Urządzeniem dostępowym, najniższa prędkość pobierania lub prędkość wysyłania danych, określona dla poszczególnych Pakietów / Ofert Usługi w Umowie, w Potwierdzeniu Zmiany Warunków Umowy, na Stronie WWW, Biurach Obsługi Klienta, którą Operator zobowiązuje się zapewnić Abonentowi w każdym momencie świadczenia Usługi. Prędkość Minimalna stanowi dla wszystkich Pakietów Usługi Internetu wartość nie mniejszą niż 50% Prędkości Maksymalnej.

 

Prędkość Zwykle Dostępna – mierzona przy bezpośrednim połączeniu kablowym Terminala z Urządzeniem dostępowym prędkość pobierania lub prędkość wysyłania danych, określona dla poszczególnych Pakietów / Ofert Usługi w Umowie, w Potwierdzeniu Zmiany Warunków Umowy, na Stronie WWW, Biurach Obsługi Klienta. Prędkość Zwykle Dostępna stanowi dla wszystkich Pakietów Usługi Internetu wartość nie mniejszą niż 75% Prędkości Maksymalnej. Uzyskanie Prędkości Zwykle Dostępnej przez Abonenta jest możliwe co najmniej przez 80% trwania doby (godziny od 00:00 do 23:59).

 

 

I.                   W § 17 po punkcie 2 dodaje się następujące punkty:

 

2.      Operator stosuje środki zarządzania ruchem w sieci, które co do zasady nie mają wpływu na jakość treści, aplikacji i usług dostępnych w ramach Usługi Internetu, prywatność Abonentów i ochronę ich danych osobowych. Zastosowane środki w szczególności nie blokują, nie spowalniają, nie zmieniają, nie ograniczają, nie pogarszają jakości ani nie faworyzują określonych treści, aplikacji lub usług lub szczególnych ich kategorii, ani też nie ingerują w nie.

3.      W szczególnych przypadkach, wskazanych niżej, Operator zastrzega sobie prawo do zastosowania szczególnych środków zarządzania ruchem, mogących wpływać na jakość usług dostępnych w ramach Usługi Internetu, prywatność Abonentów i ochronę ich danych osobowych. Operator stosuje  szczególne środki zarządzania ruchem jedynie w przypadku i w celu:

a.  pozostawania w zgodności z przepisami prawa, którym podlega Operator lub ze zgodnymi z prawem środkami służącymi wykonaniu takich aktów prawnych, w tym orzeczeń sądowych lub decyzji organów publicznych dysponujących odpowiednimi uprawnieniami,

b.  utrzymania integralności i bezpieczeństwa Sieci, usług świadczonych za pośrednictwem sieci oraz Urządzeń dostępowych i Terminala,

c.  zapobieganiu grożącym przeciążeniom sieci oraz łagodzeniu skutków wyjątkowego lub tymczasowego przeciążenia Sieci (np. Awarie), z zapewnieniem równego traktowania poszczególnych treści, aplikacji i usług, ich rodzajów oraz rodzajów transferu danych.

Szczególne środki zarządzania ruchem Operator stosuje jedynie tak długo, jak jest to konieczne dla realizacji celów, którym te środki służą.

4.      Stosowane przez Operatora szczególne środki zarządzania ruchem, w przypadku ich zastosowania, mogą wpłynąć na jakość Usługi w ten sposób, że mogą oddziaływać na ogólne parametry jakości (np. prędkości pobierania i wysyłania danych) w ramach Usługi, jak również na funkcjonalność konkretnych rodzajów usług lub aplikacji dostępnych z wykorzystaniem Usługi Internetu (np. transmisja wideo, transmisja wideo w technologii HD, usługi P2P, VoIP) przy jednoczesnym  zapewnieniu równego traktowania rodzajów transferu danych. Wymienione powyżej szczególne środki zarządzania ruchem co do zasady nie wpływają na prywatność Abonentów oraz ochronę ich danych osobowych, chyba że ograniczenie prywatności i związane z tym przetwarzanie danych osobowych jest niezbędnie w celu ustalenia przyczyn lub usunięcia skutków przypadków wyszczególnionych w pkt. 3 lit. a-c.

5.       Operator w ramach świadczonej Usługi Internetu nie stosuje limitów ilości pobierania i wysyłania danych.

6.      Na Usługę, oprócz Prędkości pobierania i wysłania danych, wynikających z Umowy zawartej z Abonentem, mogą w praktyce wpływać inne parametry, takie jak: opóźnienia, wahania opóźnień oraz utraty pakietów transmisji danych. Parametry wskazane w zdaniu poprzednim są nierozerwalnie związane i wynikają z technologii przesyłania danych cyfrowych. Wymienione w zdaniu pierwszym  parametry mogą wpływać na jakość dostępu do treści, aplikacji i usług. Rodzaj tego wpływu będzie zależał od kategorii i specyfiki poszczególnych treści, aplikacji i usług. Na przykład na jakość połączenia w grach internetowych i rozmowach głosowych online w głównej mierze wpływa opóźnienie i wahanie opóźnienia pakietów, podczas gdy na usługę strumieniowania danych (np. serwisy z treściami wideo) w głównej mierze ma wpływ prędkość pobierania danych. Pogorszenie innych parametrów może na przykład powodować zacięcia i przerwy w grach oraz przerywanie i opóźnienia głosu w komunikacji głosowej, przerywanie odtwarzania treści wideo.

7.       Oprócz Usługi Operator może oferować usługi niebędące Usługą, zoptymalizowane dla określonych treści, aplikacji lub usług, lub ich połączenia, w przypadku gdy optymalizacja taka jest niezbędna do spełnienia wymogów określonego poziomu jakości treści, aplikacji (tzw. usługi specjalistyczne). Operator jest zobowiązany do zapewnienia, aby przepustowość sieci była wystarczająca do świadczenia usług specjalistycznych oprócz usług dostępu do Internetu oraz żeby świadczenie usług specjalistycznych nie wpływało co do zasady na ogólną jakość usługi dostępu do Internetu.

8.      W przypadku wystąpienia sytuacji, w których konieczne jest zastosowanie szczególnych środków zarządzania ruchem (opisanych w punkcie 3) świadczenie usług specjalistycznych może wyjątkowo wpływać na jakość Usługi poprzez obniżenie jej parametrów, przy jednoczesnym zachowaniu zasady równego traktowania treści, aplikacji i usług oraz ich poszczególnych kategorii.  Szczegółowe informacje dotyczące praktycznego wpływu usług specjalistycznych na Usługę zawarte są w regulaminach szczegółowych poszczególnych usług specjalistycznych.

9.      Wskazywane przez Operatora Prędkości: Maksymalne, Zwykle Dostępne oraz Minimalne zostały ustalone przez Operatora na podstawie posiadanego przez Operatora systemu monitorowania Usługi, w określonym środowisku (Terminal, oprogramowanie, inne warunki zewnętrzne, wewnętrzne). Operator ustalił te parametry w oparciu o analizę wielu różnego rodzaju niezależnych grup czynników wynikających z naturalnych i technicznych uwarunkowań architektury technologii internetowej związanej z przesyłaniem danych w sieci internetowej. W dalszej części Regulaminu zostały pogrupowane i przedstawione te czynniki.

10.  Oprócz czynników uzależnionych od Operatora, a wynikających z zarządzania siecią na rzeczywiste parametry prędkości oraz na inne parametry (określone w punkcie 6) uzyskiwane przez Abonenta dla Usługi dostępu do Internetu, ale także dla poszczególnych treści, aplikacji i usług dostępnych w ramach Usługi, w praktyce mogą mieć wpływ także czynniki, na które Operator nie ma wpływu. Przede wszystkim będą to czynniki zależne od poszczególnych, indywidualnych dostawców (innych niż Operator) tych treści, aplikacji i usług, występujące na ich serwerach.

11.  Na wartość parametrów prędkości oraz innych parametrów mogą w szczególności wpływać uwarunkowania fizyczne związane z Terminalem (np. zgodność ze standardami Wi-Fi, czułość Terminala, zainstalowane oprogramowanie typu antywirus, firewall lub ogólna wydajność programowa i sprzętowa) oraz z warunkami lokalizacji tego Terminala (np. zakłócenia innych urządzeń wykorzystujących łączność radiową lub emitujących silne pole elektromagnetyczne, czynniki związane z przeszkodami fizycznymi w przypadku łączności bezprzewodowej – budowle, budynki, ściany, stropy czy stałe elementy krajobrazu).

12.  Poza uwarunkowaniami dla technologii Wi-Fi, wymienionymi w punkcie poprzedzającym, prędkości dla połączeń realizowanych w technologii Wi-Fi mogą odbiegać od Maksymalnych, Zwykle Dostępnych oraz Minimalnych prędkości uzyskiwanych przy podłączeniu Terminala przez połączenie kablowe, ze  względu na ograniczenia związane z charakterystyką standardów łączności bezprzewodowej Wi-Fi (standardy IEEE 802.11a, b, g, n).

13.  Na parametry dotyczące prędkości i na inne parametry mogą mieć wpływ takie czynniki jak pora korzystania z Usługi Internetu związana z obciążeniem sieci i ogólną ilością aktywnych użytkowników Internetu. Podobnym czynnikiem mogącym mieć wpływ na prędkość oraz jakość innych parametrów, występującym w stosunku do konkretnych treści, aplikacji czy usług, może być nagły wzrost popularności danej treści, aplikacji czy usługi.

14.  Wpływ na prędkości i inne parametry Usługi oraz poszczególnych treści, aplikacji i usług dostępnych za pośrednictwem Usługi ma wybrany przez Abonenta sposób wykorzystania Usługi. Podłączenie lub korzystanie w ramach jednej Usługi Internetu z wielu Terminali lub wielu treści, aplikacji i usług, działających w tym samym czasie, będzie powodowało rozłożenie prędkości i ogólne pogorszenie parametrów na tych poszczególnych Terminali oraz dla poszczególnych treści, aplikacji i usług. Pogorszenie będzie proporcjonalne do ilości uruchomionych Terminali, treści, aplikacji i usług.

15.  Dla realizowanych przez Abonenta połączeń internetowych, w których uczestniczy duża ilość Urządzeń dostępowych uczestniczących w przekazywaniu sygnału oraz duża ilość poszczególnych odcinków sieci wartość parametrów prędkości oraz innych parametrów może być pogarszana przez każde z ww. urządzeń lub odcinków sieci, przy czym Operator nie ma wpływu na te czynniki w związku z rozproszonym zarządzaniem globalną siecią Internetu. Podobne objawy pogorszenia parametrów mogą występować w razie wystąpienia istotnych awarii globalnych, szkieletowych odcinków sieci internetowej (np. uszkodzenie połączeń międzykontynentalnych) lub awarii istotnych urządzeń świadczących kluczowe dla działania Internetu usługi (np. awaria globalnych serwerów DNS).

16.  Nawet znaczne odstępstwa od Maksymalnych (Deklarowanych) Prędkości pobierania i wysyłania danych co do zasady nie powodują pozbawienia prawa do uzyskania dostępu do danych informacji i treści oraz do ich rozpowszechniania, a także do korzystania z wybranych aplikacji i usług oraz ich udostępniania, jak również do korzystania z wybranego Terminala, niezależnie od lokalizacji użytkownika końcowego lub dostawcy usług, czy też od lokalizacji, miejsca pochodzenia lub miejsca docelowego informacji, treści, aplikacji lub usługi. Takie ograniczenie lub pozbawienie praw może występować tylko w przypadku spadku prędkości do bardzo niskich wartości, w przypadku Awarii Urządzeń dostępowych i/lub sieci Operatora, czy innych podmiotów lub gdy indywidualny dostawca treści, aplikacji lub usług (inny niż Operator) uzależnił na podstawie osobnych warunków - ze względów formalnych lub technologicznych - uzyskanie praw określonych powyżej od osiągania określonych przez niego w tych warunkach prędkości (np. uzależnienie dostępu do serwera gier od uzyskania odpowiednich wartości prędkości).

17.  Znaczne odstępstwa od wymienionych w poprzednim punkcie prędkości mogą wpływać na jakość dostępu do danych, informacji i treści, jakość ich rozpowszechniania, jakość działania aplikacji lub usług oraz jakość udostępniania, głównie poprzez wydłużenie czasu dostępu i pogorszenie ogólnej jakości innych parametrów, z tym zastrzeżeniem, że taka sytuacja może mieć miejsce głównie jeśli dostawca treści, aplikacji lub usług (inny niż Operator) przewidział minimalne wymagania dotyczące prędkości na poziomie wyższym niż prędkości uzyskiwane w wyniku wystąpienia znacznych odstępstw od prędkości wymienionych w zdaniu pierwszym (np. uzależnienie jakości dostępu do treści wideo od odpowiedniego poziomu prędkości).

18.  W przypadku stałych lub regularnie powtarzających się rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem Usługi pod względem prędkości, a wykonaniem zgodnie z warunkami przyjętymi w Umowie i jej warunkach, w tym w Regulaminie lub w przypadku stałych i regularnie powtarzających się rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem pod względem innych parametrów, a wykonaniem zgodnym z powszechnie osiąganą dla danych kategorii treści, aplikacji i usług wartością tych innych parametrów, Abonentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w trybie zgodnym z zapisami Regulaminu (Rozdział VII). Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego dalsze spory cywilnoprawne pomiędzy Abonentem będącym konsumentem, a Operatorem mogą być skierowane na drogę mediacji prowadzonej przez Prezesa UKE, bądź poddane pod rozstrzygnięcie sądu polubownego przy Prezesie UKE. Poza powyższym Abonentowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym przed sądem powszechnym. W ramach wymienionych powyżej środków prawnych Abonentowi przysługuje roszczenie o przywrócenie świadczenia Usługi w oparciu o parametry zgodne z Umową, roszczenie o zwrot opłat  oraz o odszkodowanie. Wyjątkowo, w sytuacji gdy Operator nie jest w stanie przywrócić świadczenia Usługi zgodnego z Umową lub powszechnie przyjętymi innymi parametrami dla określonych kategorii treści, aplikacji i usług Abonent może wystąpić z roszczeniem o rozwiązanie Umowy za porozumieniem stron ze względu na te szczególne okoliczności.

Operator każdorazowo podejmuje decyzję wobec zgłoszonych roszczeń indywidualnie, w oparciu o stan faktyczny i prawny w ramach postępowania, którego tryb został określony szczegółowo w Regulaminie.

19.  W przypadku dokonywania przez Abonenta pomiaru prędkości Operator rekomenduje aby pomiar ten dla swojej dokładności i wiarygodności przeprowadzony był przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

a)  pomiaru dokonuje się na Terminalu podłączonym bezpośrednio do Urządzenia dostępowego poprzez połączenie kablowe,

b)  podczas dokonywania pomiaru do Urządzenia dostępowego nie mogą być podłączone żadne inne Terminale korzystające z Usługi Internetu,

c)  na Terminalu, na którym dokonywany jest pomiar, nie powinny działać w momencie dokonywania pomiaru żadne programy  lub usługi systemowe (np. svchost.exe dla systemu Windows) wykorzystujące Usługę Internetu,

d)  na Terminalu powinny być wyłączone wszelkie programy, usługi, sterowniki, które dodatkowo filtrują, skanują, optymalizują czy przekierowują pakiety danych (np. antywirus, zapora internetowa, oprogramowanie typu VPN i podobne),

e)  Terminal powinien być wolny od złośliwego oprogramowania (np. trojany, wirusy),

f)   karta sieciowa Terminala, na którym dokonywany jest pomiar, powinna mieć zainstalowane oficjalne i aktualne sterowniki w stabilnej wersji i mieć parametry umożliwiające uzyskanie prędkości zgodnych z Umową lub Regulaminem,

g)  konfiguracja sprzętowa oraz programowa Terminala powinna spełniać minimalne wymagania wydajnościowe związane z możliwością pobierania oraz wysyłania danych o wartościach zgodnych z Umową lub Regulaminem,

h)  Terminal, na którym dokonywany jest pomiar, nie powinien wykorzystywać funkcji udostępniania Internetu,

i)   ustawienia sieciowe karty i parametrów protokołu TCP/IP powinny być zgodne z dostarczanymi przez Operatora i pobranymi automatycznie przez usługę DHCP z serwera Operatora,

j)   w razie wykorzystywania do pomiaru przeglądarki stron www, przeglądarka nie powinna mieć otwartych żadnych innych kart oprócz narzędzia pomiarowego oraz powinna mieć wyłączone wszystkie dodatki, które mogą generować ruch lub filtrować pakiety danych,

k)  do pomiaru Abonent powinien wybrać najbliższe geograficznie Terminalowi narzędzie, eliminujące ryzyko wystąpienia zewnętrznych, niezależnych od Operatora, czynników wpływających w sposób istotny na parametry prędkości oraz inne parametry Usługi.

Spełnienie niektórych z powyższych wymogów może wymagać od Abonenta zaawansowanej wiedzy technicznej i narażać na ryzyko braku umiejętności przywrócenia ustawień systemowych do pierwotnego - bezpiecznego czy zgodnego z oczekiwaniami Abonenta stanu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki samodzielnego dokonywania przez Abonenta zmian ustawień systemowych celem wykonania pomiaru prędkości.

20.  Operator informuje, że zasadniczo wyższa prędkość przesyłania danych oraz niższe opóźnienia w ich przesyłaniu pozwalają na korzystanie z bardziej zaawansowanych usług, aplikacji i treści. Zgodnie z dokumentami Komisji Europejskiej, aktualnymi na dzień publikacji tych zapisów, szybki dostęp do Internetu to nie mniej niż 30 Mb/s pobierania danych. Ultraszybki dostęp do Internetu to nie mniej niż 100 Mb/s pobierania danych. Dla poszczególnych zastosowań można określić następujące przykłady parametrów: usługi telefoniczne VoIP - 64 kb/s pobierania oraz wysyłania, opóźnienie 150 ms; przeglądanie stron www - 1 Mb/s pobierania, opóźnienie 200 ms; oglądanie wideo w jakości SD - 2 Mb/s pobierania, opóźnienie 200 ms; oglądanie wideo w jakości HD - 6 Mb/s pobierania, opóźnienie 200 ms; oglądanie wideo w jakości 4K - 18 Mb/s pobierania, opóźnienie 200 ms; rozmowy wideo HD – 1,5 Mb/s pobierania oraz wysyłania, opóźnienie 150 ms; gry sieciowe czasu rzeczywistego - 2 Mb/s pobierania i 1,5 Mb/s wysyłania, opóźnienie 30 ms.

21.  Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące: charakterystyki poszczególnych usług i ich rodzajów; wpływu różnego rodzaju czynników na parametry prędkości i inne parametry Usługi; sposoby i wymagania oraz wytyczne dotyczące dokonywania przez Abonenta pomiarów parametrów Usługi Internetu - dostępne są na Stronie WWW Operatora.

 

 

Ponadto zmianie ulega dotychczasowy numer punktu 3, który otrzymuje docelowy numer 22.

 


 Pliki:
INFORMACJA O ZMIANACH W DOKUMENTACJI ABONENCKIEJ
Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Centrum Telewizji Kablowej JIM-SAT Sp. z o.o. wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. dla umów zawartych do dnia 30 listopada 2016 r._
REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ __JIM-SAT Sp. z o.o. wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2016 r. dla umów zawieranych od dnia 1 grudnia 2016 r.