Zmiany w Prawie Telekomunikacyjnym

Aktualności » Zmiany w Prawie Telekomunikacyjnym

Untitled

Gorzów, 5 listopada 2018 r.Szanowni Abonenci,

Jim-Sat Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie, ul. Kazimierza Wielkiego 10, jako dostawca usług w związku z zawartymi z Państwem umowami o świadczenie usług, w tym telekomunikacyjnych, informuje, iż z powodu wejścia w życie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, z dniem 12 grudnia 2018 r. dostosowuje zapisy Ogólnych Warunków Umowy, Regulaminu Świadczenia Usług przez Jim-Sat Sp. z o.o., Regulaminu Szczegółowego Świadczenia Usługi Telefonii Stacjonarnej przez Jim-Sat Sp. z o.o., Regulaminu Szczegółowego Świadczenia Usługi Dostępu do Internetu przez Jim-Sat Sp. z o.o.. do wyżej wymienionych przepisów prawa.
Głównymi zmianami wynikającymi z nowych przepisów jest dopuszczenie nowych form zawierania umów na usługi telekomunikacyjne (forma elektroniczna i dokumentowa) oraz wprowadzenie dodatkowych wymogów dla dostawców usług telekomunikacyjnych związanych ze świadczeniem usług o podwyższonej opłacie (np. tzw. SMS-y premium czy usługi głosowe premium).

Zmiany w zapisach są korzystne dla Państwa - dają nowe możliwości oraz nowe uprawnienia.

W związku z wyżej wymienionymi zmianami przepisów prawa do umów zawartych z Państwem dodaje się na końcu tych umów następujące zapisy, opatrzone kolejnymi numerami Państwa indywidualnej umowy

  1. W przypadku świadczenia usługi telefonicznej Dostawca Usług umożliwia Abonentowi korzystanie z usług o podwyższonej opłacie. Możliwość korzystania z usług o podwyższonej opłacie jest domyślnie włączona dla Abonenta. Abonent ma możliwość dokonania w każdym czasie całkowitej lub częściowej blokady dostępu do usług o podwyższonej opłacie lub dokonania całkowitego lub częściowego zdjęcia blokady dostępu do usług o podwyższonej opłacie. Dostawca Usług umożliwia Abonentowi zmianę powyższych ustawień za pośrednictwem kontaktu z Biurem Obsługi Abonenta
  2. W celu zabezpieczenia praw Abonenta w ramach korzystania z usług o podwyższonej opłacie Dostawca Usług oferuje Abonentowi dla każdego Okresu Rozliczeniowego następujące Progi Kwotowe: 0 zł, 35 zł, 100 zł, 200 zł. Abonent ma możliwość określenia Progu Kwotowego w momencie zawarcia Umowy, a także w trakcie jej trwania. W przypadku gdy Abonent nie określi Progu Kwotowego jego wartość domyślna wynosi 35 zł. Po osiągnięciu obowiązującego Progu Kwotowego wykonywanie połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbieranie połączeń z takich numerów w danym Okresie Rozliczeniowym, oprócz połączeń które nie powodują obowiązku zapłaty po stronie Abonenta, jest możliwe wyłącznie po określeniu przez Abonenta wyższego Progu Kwotowego, do wysokości tego progu. Szczegółowe informacje o uprawnieniach Abonenta związanych z usługami o podwyższonej opłacie oraz informacje o kodach niezbędnych do zablokowania lub odblokowania dostępu do usług o podwyższonej opłacie dostępne są na Stronie WWW Dostawcy Usług
  3. W przypadku świadczenia usługi telefonicznej Dostawca Usług, obok usług telekomunikacyjnych, może umożliwić Abonentowi dokonywanie transakcji płatniczych:
    • w celu nabycia treści cyfrowych lub usług głosowych, niezależnie od urządzenia stosowanego do nabycia lub wykorzystania treści cyfrowych lub
    • dokonywanych za pomocą urządzenia elektronicznego lub z jego użyciem, jeżeli transakcja płatnicza jest przeprowadzana w ramach zbiórek publicznych lub w celu zakupu biletów, w szczególności komunikacyjnych, parkingowych oraz biletów wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe
    - jeżeli wartość pojedynczej transakcji płatniczej, o której mowa w lit. a lub b, nie przekracza równowartości w walucie polskiej 50 euro oraz łączna wartość transakcji płatniczych, także w przypadku gdy należności za usługi telekomunikacyjne są opłacane z góry, nie przekracza równowartości w walucie polskiej 300 euro miesięcznie, przy czym kwoty wyrażone w euro oblicza się przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 31 października poprzedniego roku.
  4. W przypadku otrzymania od Dostawcy Usług odpowiedzi na reklamację odpowiedź ta jest ostatecznym rozstrzygnięciem w sprawie i wyczerpuje drogę wewnętrznego postępowania reklamacyjnego. Dalsze spory cywilnoprawne pomiędzy Abonentem a Dostawcą Usług mogą być skierowane do Prezesa UKE, jako do podmiotu uprawnionego do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zasady i tryb postępowania w ramach pozasądowego rozwiązywania sporów ustawa prawo telekomunikacyjne (art. 109), ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz akty wykonawcze do tych ustaw. Strona internetowa Prezesa UKE, jako podmiotu uprawnionego do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów, znajduje się pod adresem www.uke.gov.pl.Wszelkie dotychczasowe postanowienia umów sprzeczne z wyżej wymienionymi zapisami są nieważne.


Informujemy, że w przypadku braku akceptacji powyższych zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia abonenckiej Umowy o świadczenie usług zawartej z Jim-Sat Sp. z o.o. zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy. W tej sytuacji Spółce Jim-Sat Sp. z o.o., jako Dostawcy Usług Telekomunikacyjnych, przysługuje roszczenie odszkodowawcze, o jakim mowa w art. 57 ust. 6 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017, poz. 1907 z późniejszymi zmianami). W przypadku wypowiedzenia umów zawartych na Warunkach Promocyjnych będą Państwo zobowiązani do zwrotu udzielonej ulgi. W przypadku skorzystania z przysługującego Państwu uprawnienia pisemne oświadczenie o rozwiązaniu umowy abonenckiej powinno być dostarczone do Jim-Sat Sp. z o.o. nie później niż do 11 grudnia 2018 roku. Pismo Abonenta powinno zostać przesłane na adres siedziby Dostawcy Usług Jim-Sat Sp. z o.o. ul. Kazimierza Wielkiego 10 66-400 Gorzów. Abonent może również złożyć pismo bezpośrednio w lokalnym Biurze Obsługi Klienta. Wypowiedzenie Umowy powinno zawierać własnoręczny podpis Abonenta lub być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym w przypadku przesłania drogą elektroniczną